ÚvodemESHOPObchodně dodací podmínky

Obchodně dodací podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.schierer.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je PROFI SCHIERER s.r.o., Skladová 9, 326 00 Plzeň, IČ: 00669415, DIČ: CZ00669415, provozovatel internetového obchodu www.schierer.cz. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt, která je součástí www stránek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Součástí těchto obchodních podmínek je i Reklamační řád a sekce Kontakt. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího uskutečněné on-line obchodem, poštou, faxem nebo objednávky zaslané elektronickou poštou. Ve výjimečných případech je možné uzavřít smlouvu též na základě telefonické objednávky. Závazné objednávce kupujícího může předcházet nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky kupujícího. Pokud není dohodnuto jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Obchodně dodací podmínky.

Objednávka odeslaná kupujícím je závazná a musí obsahovat následující informace:

  • Jméno a příjmení objednatele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a adresu elektronické pošty
  • Jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství

Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky ze strany dodavatele.

4. Potvrzení objednávky a  uzavření kupní smlouvy

Po přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, ve výjimečných případech faxem. Potvrzení objednávky je prodávající povinen odeslat kupujícímu v nejkratším možném čase, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, poté přestává být objednávka závaznou. Před potvrzením objednávky může také dojít k jejímu vyjasnění vzhledem k úplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. Od okamžiku potvrzení objednávky je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, kterou jsou obě strany povinny respektovat.

5. Storno objednávky

Po potvrzení objednávky prodávajícím je třeba změnu této objednávky či její stornování projednat přímo s prodávajícím. Nestačí pouze sdělení kupujícího o stornu nebo změně závazné objednávky. Pří odstoupení od řádně uzavřené kupní smlouvy (potvrzené objednávky) či při její změně před dohodnutým termínem doručení zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady účelně vynaložené v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky.

6. Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob prodávajícího, obvykle do 2 pracovních dnů. V případě, že prodávající není schopen plnit objednávku kupujícího ze skladových zásob je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a zároveň mu sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. V tomto případě je objednávka plněna do 4 týdnů. Pokud prodávající není schopen dodat zboží v této lhůtě a nedohodne se s kupujícím na lhůtě delší, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

7. Odeslání zboží

Prodávající je povinen odeslat zboží způsobem dohodnutým s kupujícím. Náklady na zaslání tj. balné a poštovné hradí kupující. Zboží je po dohodě možné převzít i osobně v provozovně prodávajícího. Ceny dopravy se řídí platnými ceníky doručovacích služeb.
Cena za dopravu zboží Českou poštou je 120,- Kč.
Zboží vám bude doručeno do 3 pracovních dnů od expedice zásilky.
Česká pošta je schopna doručit zásilky maximálně do 30 kg hmotnosti.
Cena za dopravu zboží přepravní službou PPL je 250,- Kč.
Zboží vám bude doručeno do 24h od expedice zásilky.
Cena za dopravu zboží přepravní službou GLS  je 150,-Kč.
Zboží vám bude doručeno následující den po expedici zásilky.

8. Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba dobírkou, platba v hotovosti v provozovně prodávajícího, platba bankovním převodem a platbou formou spotřebitelského úvěru
Číslo účtu pro bankovní převod je 0004312482 / 0800 vedený u České spořitelny a.s.
Variabilní číslo je číslo objednávky.

9. Záruky

Prodávající poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby pro spotřební zboží, není-li uvedeno jinak, je nejméně 2 roky od data převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným zacházením, nesprávným použitím či neodbornou manipulací kupujícího. Při řešení záruky poskytované prodávajícím se postupuje dle ustanovení § 2165 až 2174 občanského zákoníku.
Odstranitelná vada zboží bude odstraněna opravou, případně výměnou věci za novou, nebude-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Nebude-li takový postup možný či ekonomický, pak může být kupujícímu nabídnuta výměna zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů, pokud s tím kupující bude souhlasit. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má kupující právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít prodávající či výrobce takový díl k dispozici, pak,po dohodě s kupujícím, dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou manipulací, nesprávnou montáží či demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu novou, tedy nejméně 2 roky ode dne výměny zboží, případně záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží, přesahuje-li 2 roky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li jej, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.  Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

10. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku

V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (jako je elektronický obchod na internetu) dle § 1820 občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez sankce.
Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §1837 odst. 8 občanského zákoníku.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a prodávajícímu musí být řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci doporučujeme vrátit zboží na stejnou adresu prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odesláno. Důsledkem odstoupení od smlouvy je povinnost stran vrátit si vše, co si podle smlouvy poskytly. Přímé náklady s vrácením zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou, nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

11. Reklamace

Postup při řešení reklamací se řídí Reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek. Při reklamaci doporučujeme předložit doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad, případně prokázat existenci kupní smlouvy jiným vhodným způsobem. V případě zásilkového prodeje je rovněž vhodné předložit přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží. Zároveň je třeba písemně uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje. Reklamované zboží by mělo být kompletní včetně příslušenství a případné dokumentace, je-li zboží k reklamaci zasíláno, je třeba ho bezpečně zabalit, nejlépe do původního obalu, případně jiného vhodného ochranného obalu.

12. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

13. Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Více v sekci Ochrana dat.

14. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Uzavřenou kupní smlouvou je kupující i prodávající vázán.

Reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a) Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.schierer.cz. Informace o prodávajícím naleznete v Obchodních podmínkách a na www.schierer.cz v sekci Kontakt.

b) Tímto reklamačním řádem se řídí prodávající i kupující.
c) Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit originální záruční list výrobce.
d) Není-li k dispozici záruční list, slouží k uplatnění záruky daňový doklad, případně dodací list.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

a) Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním listě. Není-li uvedena, je záruční doba 24 měsíců dle zákona.
b) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
c) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
d) Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či běžné opotřebení v důsledku používání.
e) Jedná-li se o reklamaci opravy záručního servisu, jedná se o další záruční opravu výrobku.

3. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

a) Reklamaci vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž adresy jsou přiloženy v balení u zboží na záručním listě nebo ji vyřizuje prodávající ve své provozovně.
b) Pro záruční opravu v servisním středisku stačí pouze reklamovaný výrobek a řádně vyplněný záruční list.
c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí zboží buď osobně nebo zboží zašle po dohodě kupujícímu zpět.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující, který není spotřebitel, je povinen zboží dodané prodejcem prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání.
Kupující, který je spotřebitel, není povinen dodržet uvedený postup při převzetí zboží, nicméně je mu prohlídka zboží také doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může spotřebitel uvést do přepravního dokladu, může také odmítnout převzetí poškozené zásilky.
b) Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může využít následujících možností:

  • oznámí neprodleně tuto skutečnost prodávajícímu, a to buď emailem, formulářem, písemně na adresu prodávajícího nebo telefonicky
  • uplatní záruční opravu v autorizovaném servisním středisku viz. servisní střediska.

 

c) Při převzetí zboží je kupující, který není spotřebitel povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel v záručním listě případně v dodacím listu. Kupujícímu – spotřebiteli je tato kontrola také doporučena.
d) Doporučujeme také kupujícímu pro snadnější vyřízení reklamace zachovat kompletnost zboží, zejména neztratit záruční list případně dokumentaci, daňový doklad či další doplňkové komodity které byly obsaženy v původním balení dodaném prodávajícím.
e) Po záruční opravě si kupující zboží vyzvedne po dohodě a bez zbytečných odkladů.
f) Po opakované záruční opravě vady vzniká kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží.
g) Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny věci, na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží.
h) V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (jako je elektronický obchod na internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, bez uvedení důvodu a bez sankce.

Další informace naleznete též v Obchodních podmínkách.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení.
b) Prodávající v záruční době bezplatně odstraní vady do 30 dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
c) Prodávající zajistí dopravu reklamovaného zboží do servisního střediska,

6. ZÁNIK ZÁRUKY

a) Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
c) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy takovému prostředí pro které bylo zboží určeno.
d) Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
e) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
g) Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
h) Zboží bylo poškozeno živly.

7. ZÁVĚR

a) Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek a jako takový je pro kupujícího i prodávajícího závazný od okamžiku uzavření kupní smlouvy.
b) Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.
c) Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění, pro kupujícího však platí vždy reklamační řád ve znění platném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

 


Rozšířené vyhledávání

Zapomenuté heslo?
Zapomněl jste své přihlašovací jméno?
Nemáte dosud účet? Registrace

Obsah košíku
0,- Kč