Doba zapůjčení a vrácení

Zapůjčení : Vrácení :
Po-Pá 7.00 – 17.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.
Po-Pá 7.00 – 17.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.
 • Cena za půjčovné se rozumí za max. 24 hodin.
 • Při zapůjčení zboží, které není uvedeno na seznamu, platí smluvní cena uvedená na dokladu o zapůjčení.
 • Ověření totožnosti: OP a další doklad (řidičský průkaz, pas).
 • Doporučujeme nářadí včas zamluvit na tel. 377242922.
 • Potvzujeme, že zapůjčený výrobek je odzkoušen před zapůjčením.
 • Veškeré poškození a škodu na zapůjčeném výrobku vzniklý během zapůjčení hradí zákazník.
 • Při zapůjčení nad 5. pracovních dnů sleva 20 %.

Podmínky nájemní smlouvy

I. obecná ustanovení

 1. Smlouvu o nájmu přenechává pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.
 2. Pronajímatel přenechává pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém obvyklému používání.
 3. Nájemce je oprávněn užívat věc obvyklým způsobem v souladu s pravidly, které tvoří návod na používání.
 4. Nájemce není oprávněn pronajaté věci půjčovat jiným osobám.
 5. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně závadu na nářadí.
 6. Za opotřebení věci způsobené řádným používáním nájemce neodpovídá.
 7. Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou a údržbou pronajatého předmětu a s bezpečnostními pravidly pro práci s nimi. Námce prohlašuje, že má pracovníky splňující podmínky dané s bezpečnostními a právními předpisy k obsluze pronajatých předmětů.Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.
 8. Nájemce zodpovídá za předání půjčeného zboží v čistotě. Za předání znečištěného zboží bude účtován příslušný poplatek.

II. prodlení z vrácení nářadí

V případě, že pronajatá věc nebude vrácena v době stanovené smlouvou, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nájemné, až do doby vrácení.
Jestliže došlo ke ztrátě, je nájemci povinen uhradit nájemné až do dne ohlášení ztráty.

III. náhrada škody
 1. Dojde-li ke ztrátě nebo zničení přístroje je povinen nájemce toto neprodleně ohlásit pronajímateli. Poté dojde k propadnutí složené zálohy ve prospěch pronajímatele.
 2. Dojde-li k poškození nebo k nadměrnému opotřebení pronajaté věci v důsledku nesprávného používání, které je v rozporu s provozními podmínkami přístroje je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu.

IV. nájemné

Výši nájemného za zapůjčení přístroje určuje platný ceník půjčovného. Půjčovné se účtuje za každých započtených 24 hodin.

V. zjištění případného porušení povinností nájemce

Nájemce při podpisu smlouvy o pronájmu přístroje složí u pronajímatele složenou zálohu ve výši, která je určena ceníkem pronajímatele. Záloha se vrací nájemci ve výši v jaké byla převzata, jestliže byl přístroj vrácen ve stavu v jakém byl pronajat s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a po uhrazení nájemného.